OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem služeb (viz čl. 2) a uživatelem (viz čl. 3), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák.č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

2.Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb je fyzická osoba podnikající:

Ivan Jirout

Čacké 1511

530 02 Pardubice

IČO: 156 14 352


Poskytovatel je osobou pověřenou plavebním úřadem k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla Způsobilost M, M24, S, číslo pověření 000097

3.Uživatel

Uživatelem služeb může být jakákoliv fyzická či právnická osoba tuzemská či zahraniční. Komunikace mezi smluvními stranami však probíhá výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

4.Předmět služeb

Předmětem služeb poskytovatele je provádění:

 • Praktických kurzů vedení malých plavidel s vlastním strojním pohonem (skupina M)
 • Praktických kurzů vedení rekreačních jachet (skupina M 24)
 • Praktických kurzů vedení malých plavidel - plachetnic (skupina S)
 • Teoretických kurzů - příprava na zkoušky vůdců malých plavidel pro skupiny M, S, C
 • Ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla (praktická zkouška) pro skupiny M, M24, S
 • kondiční plavby pro skupiny M, M24, S

dále jen "služby"

5.Podmínky zdravotní způsobilosti uživatele

V souladu s ust. § 18 a násl. vyhl.č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel je uživatel před provedením zkoušek povinen poskytovateli předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, ne starší než 3 měsíce.

6.Cenové a platební podmínky

Platba za poskytované služby dle ceníku umístěného na webových stránkách poskytovatele se provádí:

 • hotově bezprostředně před započetím plnění služby,
 • bankovním převodem do 48 hodin před započetím plnění služby.

Ceny uvedené na webových stránkách poskytovatele jsou včetně všech daní a poplatků.

7.Práva a povinnosti uživatele
 1. Uživatel má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících. V případě neočekávatelných událostí (nevhodné přírodní podmínky, povodně, uzávěra plavební cesty z důvodu opravy nebo nehody, extrémní sucho omezující plavební provoz, náhlá porucha plavidla apod.) si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání praktické části kurzu, školení či praktických zkoušek. O této skutečnosti je poskytovatel povinen uživatele neprodleně informovat. Tato skutečnost nezakládá nárok na reklamaci či odstoupení od smlouvy. (Možnost odstoupení od smlouvy ze strany uživatele z jiných důvodů je upravena v čl. 12 těchto obchodních podmínek.)
 2. Uživatel je povinen uhradit platbu za služby za podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek.
 3. S odkazem na zvláštní podmínky provozu na vodních cestách dle zák.č. 114/1995 Sb. je spotřebitel povinen se dostavit v dohodnutém termínu k plnění služby ve stavu střízlivém, bez vlivu omamných či psychtropních latek. Po celou dobu plnění služby je zakázána konzumace alkoholu a omamných či psychtropních latek. Vzhledem k výukovému a zkušebnímu charakteru služby bude spotřebitel po celou dobu plnění zachovávat pravidla slušného chování. Vzhledem k tomu, že plnění probíhá na vodních cestách za plného provozu, z bezpečnostních důvodů bude spotřebitel bezpodmínečně plnit veškerá nařízení a příkazy poskytovatele služby. Porušení zde uvedených pravidel může být důvodem pro přerušení plnění ze strany poskytovatele. nebo odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele, viz čl. 13.
 4. Náklady na prostředky komunikace na dálku (telefon, email, poštovné apod. ) si hradí uživatel sám.
 5. Faktické zahájení účasti na činnostech uvedených v čl. 4 těchto podmínek (účast na kurzech či plavbách) je považováno za výslovnou žádost k zahájení poskytování služeb a to i před uplynutím lhůty 14 dnů.
 6. Uživatel je povinen dostavit se na sjednané místo plnění služeb dle čl. 4 těchto podmínek. Pokud se ze závažných důvodů nemůže tohoto plnění účastnit, je povinen se z konání služeb omluvit písemně na adresu sídla poskytovatele uvedenou v záhlaví těchto podmínek, telefonicky na čísle 730 562 865, 603 520 670 nebo e-mailem info@vmpkurz.cz
8.Práva a povinnosti poskytovatele
 1. Poskytovatel má povinnost poskytnout uživateli jím objednané služby na profesionální úrovni a za podmínek stanovených právními předpisy, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák.č, 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v dohodnutých termínech podle výběru z nabídky termínů na webových stránkách, nebo dohodnutých a potvrzených mailem či telefonicky.
 2. Termín vybraného kurzu se může změnit vzhledem k neovlivnitelným podmínkám (zastavení plavby, zastavení činnosti plavebních komor, atp.) O těchto skutečnostech je poskytovatel povinen uživatele neprodleně informovat. (viz též čl. 7)
 3. Minimální počet osob pro vybraný produkt – kurz M, M 24, S, zkouška M, M 24, S jsou tři osoby. Při nenaplnění termínu bude zájemci nabídnut jiný termín.
 4. Poskytovatel je povinen předat uživateli text těchto obchodních podmínek v písemné nebo elektronické podobě před započetím plnění.
 5. Poskytovatel je povinen uživateli písemně nebo elektronicky potvrdit jeho objednávku.
9.Zkoušky odborné způsobilosti
 1. Zkoušky odborné způsobilosti se provádějí podle osnovy Státní plavební správy (vyhl.č. 42/2005 Sb.) Tato osnova je přístupná na webových stránkách poskytovatele - Činnost poskytovatele. Spočívá v poskytnutí potřebné techniky (plavidla, pohonné hmoty, jeho vybavení apod.), vytvoření potřebných plavebních podmínek zkoušky (prostor, typ prostředí – proudící voda, stojatá voda, plavební komory atd.), dále zadávání jednotlivých úkonů a jejich vyhodnocení. Na závěr zkoušky vydá poskytovatel doklad o provedení zkoušky - osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.
 2. Pokud uchazeč při praktické zkoušce neuspěje, vydá mu oprávněná osoba (poskytovatel)písemný doklad o nesplnění zkoušky a obě strany se dohodnou na dalším postupu. Pokud k dohodě nedojde, má objednatel právo se do 15 dnů odvolat k tomuto státnímu orgánu: Státní plavební správa Jankovcova 4 170 04 Praha 7
10.Reklamace, nároky uživatele z vadného plnění
 1. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci z vadného plnění. V případě, že služby dle čl. 4 těchto podmínek nebyly dle názoru uživatele poskytnuty ve sjednaném rozsahu a kvalitě má uživatel ve lhůtě právo na reklamaci v souladu s platnými právními předpisy a těmito podmínkami.
 2. Reklamaci uplatní uživatel u poskytovatele písemně nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy došlo k porušení smluvních podmínek.
 3. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtách stanovených zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 4. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, má uživatel nárok na náhradní plnění (kurzy, plavby či jiný způsob dle dohody mezi uživatelem a poskytovatelem) Pokud toto řešení nepovede ke shodě, má uživatel možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, viz čl. 11.
 5. Za vadu služeb a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje neprospěch uživatele u zkoušky odborné způsobilosti.
11.Mimosoudní řešení sporů

Státním orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů ze smluvních vztahů vzniklých mezi uživatelem a poskytovatelem je Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2

12.Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele
 1. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne potvrzení objednávky ze strany poskytovatele. Vzor formuláře k odstoupení od smlouvy je umístěn na webových stránkách poskytovatele a lze jej stáhnout zde: formulář ke stažení. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je prováděna platba v hotovosti bezprostředně před zahájením služby.
 2. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže služby dle těchto obchodních podmínek již bylo zahájeny. Faktické zahájení účasti na činnostech uvedených v čl. 4 těchto podmínek (účast na kurzech či plavbách) je považována za výslovnou žádost k zahájení poskytování služeb a to i před uplynutím lhůty 14 dnů.
 3. Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností ze strany poskytovatele za podmínek stanovených občanských zákoníkem.
13.Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

 1. při nezaplacení platby ze strany uživatele převodem do 48 hod před zahájením služby, hotově bezprostředně před zahájením služby.
 2. při hrubém porušení povinností dle čl. 7 odst. 3 těchto podmínek ze strany uživatele, zejména za situace, kdy by uživatel pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek mohl ohrozit bezpečnost plavebního provozu.
 3. pokud uživatel poruší čl. 7 odst. 6 těchto podmínek tím, že se bez omluvy nedostaví na sjednané místo plnění služeb.
 4. Při jiném hrubém porušení smluvních nebo zákonných povinností ze strany uživatele za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 5. V případech uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku uživatel nemá vzhledem k povaze poskytovaného plnění nárok na vrácení peněz.
14.Ochrana osobních údajů
 1. Poskytovatel je povinen uživatele seznámit se zásadami ochrany osobních údajů a s jeho právy podle čl. 15 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR.) Uživatel má zejména právo:
  • a) vznést námitku založenou na individuální situaci subjektu údajů proti zpracování založenému na oprávněném zájmu správce
  • b) podat proti zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu.
 2. Poskytnutí osobních údajů dle smluvního vztahu vzniklého na základě těchto obchodních podmínek je dobrovolné, jejich neposkytnutí má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.
 3. Poskytovatel bude zpracovávat pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon výhradně pro svoji vlastní potřebu (komunikace a právní vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem.) Jiným subjektům je poskytovatel oprávněn osobní údaje předat pouze z důvodů vymezených příslušnými právními předpisy.
 4. Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ dostupném na webových stránkách poskytovatele.
15.Závěrečná ustanovení
 1. Náležitosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí výhradně právními předpisy České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, zák,č, 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Na internetových stránkách poskytovatele jsou k dispozici následující dokumenty:
  • Ceník jednotlivých služeb (produktů)
  • Osnova “praktických zkoušek” pro skupinu M, M 24 a S
  • Formulář lékařské prohlídky
  • Formulář přihlášky k (závěrečné – teoretické) zkoušce u SPS
  • V sekci “legislativa” soubor zákonných předpisů souvisejících s plavbou
  • Vzor formuláře k odstoupení od smlouvy
  • Formulář osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
 4. Vzájemné spory mezi účastníky řeší obecné soudy České republiky.
 5. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2019.

V Praze dne 28.2.2019

Související stránky